Privacyverklaring

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Anneke Takke, Shiatsu-therapeut, 06-24577299, Equilibrium, KvK 30156777. Ons website-adres is: http://equilibrium-shiatsu.nl.

Uw privacy

Het gebruik van persoonsgegevens door Anneke Takke

Ik verkrijg persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via een persoonlijk gesprek, de website, email of telefoon.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden, indien noodzakelijk, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Doeleinden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden: • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd). • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Delen met anderen

Equilibrium verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting i.v.m. bijvoorbeeld belastingaangiftes.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

De clientendossiers worden conform de WGBO 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • uw zorgverzekeraar en uw zorgpolisnummer • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de klacht en behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Therapeutische Shiatsu behandeling’ • de kosten van het consult

Beveiliging van uw gegevens

Equilibrium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Equilibrium maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

In kaart brengen bezoek website en facebookpagina

Equilibrium maakt gebruik van Hostnet voor het beheer van haar website “equilibrium-shiatsu.nl”. Verder wordt gebruik gemaakt van facebook voor de facebookpagina “Shiatsubetuwe”. Op de website en /of facebookpagina “van Equilibrium kan algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website/facebookpagina.Equilibrium kan gebruik maken van deze informatie om de werking van de website of facebookpagina te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden door mij niet aan derden verstrekt.

Hostnet en Facebook

Hostnet en Facebook kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Hostnet of Facebook verwerken. Equilibrium heeft hier geen invloed op. Equilibrium heeft Hostnet en Facebook geen toestemming gegeven om via de website “equilibrium-shitasu.nl” of facebookpagina “Shiatsubetuwe” verkregen informatie te verstrekken aan derden.

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken: • Heeft u het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden en al uw gegevens te laten verwijderen. • Heeft u het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen. • Heeft u het recht op dataportabiliteit. Het recht om uw gegevens over te dragen. • Heeft u het recht op beperking van verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken. • Heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens .

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-04-2020. Anneke Takke kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. • Vragen over deze privacyverklaring kunt u sturen naar: • Anneke Takke, 06-24577299 info@shiatsubetuwe.nl